آموزش شبکه

شبکه کردن کامپیوترها در اکثر ارگانها و بانکها حتی شرکت های خصوصی بسیار بچشم میخورد. بنابراین آموزش شبکه با گذشت زمان در این بازار کار مفید واقع میشود چراکه در حال حاضر همه شرکت ها و سازمانها مجبورند برای امور جاری و اداری روزانه شان از کامپیوتر استفاده نمایند و هر شرکتی که بیش از یک کامپیوتر داشته باشد این نیاز را حتما خواهد داشت که اطلاعات مورد نیاز و مهم شرکت را بین این کامپیوترها به اشتراک بگذارد تا هر کاربری با هر کامپیوتری در محیط فعالیت اداری بتواند در اسرع وقت به اطلاعات مورد نیاز دسترسی داشته باشد.

آموزش شبکه ، دوره های تخصصی آموزش سیسکو ، آموزش مایکروسافت ، آموزش لینوکس و امنیت شبکه در کارگاههای کاربردی کامتک برگزار میشود.

همین نیازی که شرکتها و سازمانهای مختلف در زمینه مدیریت و انجام بهینه فعالیت های خود دارند باعث شده رشته و مهارتهای مرتبط با شبکه و امنیت شبکه بیشترین و بهترین بازار کار را در سال های اخیر داشته باشد! بر اساس آمارهای رسمی، در سالهای اخیر متخصصان شبکه بیشترین درآمد و بیشترین استخدام را نسبت به بقیه رشته ها داشته اند.

نسخه مناسب چاپ